พิการทางการมองเห็น
หน่วยงาน
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
1.
สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 0-2247-6031, 0-2245-9846
2.
มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

0-4351-2989

3.

ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 0-2583-7327
4.
ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด ต.ติวานนท์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 0-2583-7722
5.
มูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด ถ.จันทร์ เขตยานนาวา กทม 0-2678-0763-8
6.
ชมรมสตรีตาบอดแห่งประเทศไทย .แขวงสามเสนในเขตพญาไท กทม. 0-2247-6031
7.
ชมรมคนตาบอดผู้ค้าสลากแห่งประเทศไทย ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ดจ.นนทบุรี 0-2532-3025
8.
โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา ถ.พัทยา-นาเกลืออ.บางละมุง จ.ชลบุรี 0-3871-6247-9
9.
ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน ต.ไร่ขิง อ.สามพรานจ.นครปฐม 0-2429-0856
10.
มูลนิธิคอลฟีลด์เพื่อคนตาบอด ในพระบรมราชูปถัมภ์ แขวงดินแดงเขตห้วยขวาง กทม. 0-2276-1411
11.
มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม 0-2246-0070
12.
องค์การ HILTON/PERKINS INTERNATIONAL PROGRAM OF THEPERKINS SCHOOL FOR THE BLIND .แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 0-2248-8290
13.
สมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปทุมวัน กทม. 0-2252-8290
14.
มูลนิธิดวงตาสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0-4423-4991-3 ต่อ 652
15.
มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาชัยภูมิ รพ.ชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 0-4481-1444

พิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย
หน่วยงาน
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
1.
มูลนิธิหูคอจมูกชนบท กลุ่มโสตศอนาสิก รพ.ราชวิถี เขตราชเทวี กทม 0-2237-0111, 0-2237-1101
2.
มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชูปถัมภ์ .ถ.พระราม 5 เขตดุสิต กทม. 0-2241-5169
3.
มูลนิธิอนุสารสุนทรเพื่อสงเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชูปถัมภ์ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 0-5323-6872
4.
สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย ่ถ.พัฒนาการ 29 เขตสวนหลวง กทม. 0-2717-1902-3
5.
สมาคมเพื่อคนหูหนวกและหูตึงแห่งประเทศไทย ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 0-2252-3270
6.
สมาคมผู้ไร้กล่องเสียงในประเทศไทย ซ.เสนานิคม 1 ถ.พหลโยธินลาดพร้าว กทม 0-2570-4057
7.
โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนาสำหรับเด็กหูหนวก เมืองพัทยา จ.ชลบุรี 0-3842-2290-1
8.
มูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษ ซ.ประดิพัทธ์ 12 ถ.ประดิพัทธ์ กทม. 0-2271-4120

พิการทางกายหรือการเคลื่อนไหว
หน่วยงาน
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
1.
สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ถนนติวานนท์ จ.นนทบุรี 0-2951-0445, 0-2951-0447
2.
สมาคมทหารผ่านศึกพิการแห่งประเทศไทย ถนนรามอินทรา บางเขน กทม. 10220 0-2246-0067 ต่อ 366
3.
สมาคมทหารผ่านศึก อำเภอศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 0-5567-1283
4.
สมาคมคนพิการพระประแดง อ.พระประแดงจ.สมุทรปราการ 0-2463-5929
5.
มูลนิธิสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 0-2583-8396, 0-2583-7999
6.
มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ ตึกกิจกรรมบำบัดชั้น 2 ศูนย์สิรินธรฯ ถ.ติวานนท์จ.นนทบุรี 0-2591-5455,0-2591-0508
7.
มูลนิธิสิริวัฒนาเชลเชียร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตปทุมวัน กทม. 0-2252-6432
8.
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เขตบางกะปิ กทม 0-2539-9958
9.
มูลนิธิเชียงใหม่เพื่อผู้พิการ .อ.เมือง จ.เชียงใหม 0-5381-0965
10.
สถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 0-5327-7049, 0-5381-7170 -1
11.
โรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่ พัทยา เมืองพัทยา จ.ชลบุรี 0-3871-6247-9
12.
โครงการฟื้นฟูผู้พิการจังหวัดเลย ่อ.วังสะพุง จ.เลย -
13.
ศูนย์ฟื้นฟูพัฒนานักบุญเยราร์ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 0-4324-1632
14.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสวางคนิวาสสภากาชาดไทย ถ.สุขุมวิท อ.เมืองจ.สมุทรปราการ 0-2703-8913-5,0-2389-0853-4
15.
สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย เขตปทุมวัน กทม. 0-2216-7728, 0-2216-7972
16.
มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถ.ศรีอยุธยา พญาไท กทม. 0-2281-6403
17.
สมาคมคนพิการผู้ค้าสลาก ประเทศไทย ถ.สุทธิสาร เขตห้วยขวาง กทม. 0-2275-6745
18.
มูลนิธิสงเคราะห์คนพิการหยาดฝน ต.สันมหาพน อ.แม่แตงจ.เชียงใหม่ 0-5347-1327
19.
โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการโดยชุมชน ศูนย์สิรินธรฯ ถ.ติวานนท์จ.นนทบุรี 0-2591-5455
20.
มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงพยาบาลบำราศนราดูรถนนติวานนท์ จ.นนทบุรี 0-2588-3723
21.
มูลนิธิสงเคราะห์และฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยพิการ นครเชียงใหม่ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ 0-5322-1122 ต่อ 5546

พิการทางสติปัญญาหรือการเรียนรู้
หน่วยงาน
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
1.
มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนดินแดง เขตดินแดง กทม. 0-2245-2643
2.
สมาคมเพื่อบุคคลปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 0-2245-4601-5,0-2248-2944
3.
มูลนิธิสถาบันสว่าง เขตพระโขนง กทม. 0-2381-5362-3
4.
มูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ ตู้ ปณ.47 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 0-2960-9107
5.
สมาคมผู้ปกครองบุคคลปัญญาอ่อนภายในโรงพยาบาลราชานุกูล ถนนดินแดง เขตห้วยขวาง กทม.. 0-2245-2733
6.
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ดจ.นนทบุรี 0-2583-6815
7.
ชมรมผู้ปกครองเด็กกลุ่มอาการดาวน์ หน่วยงานเวชพันธุศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล 0-2419-7025, 0-2419-8547,
    0-2419-8414
8.
ชมรมผู้ปกครองเด็กออทิสติก ซอยวัดดงมูลเหล็กบ้านช่องเหล็ก บางกอกน้อย กทม 0-2441-2899, 0-2866-5729

พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม
หน่วยงาน
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
1.
สมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตราชเทวี กทม. 0-2245-2733

ทุกประเภทความพิการ
หน่วยงาน
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
1.
สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ถนนเทอดดำริ เขตดุสิต กทม. 0-2243-6828, 0-2241-2841
2.
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สี่แยกตึกชัย ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม. 0-2246-1457-61 ต่อ 505, 507
3.
มูลนิธิสงเคราะห์คนพิการ พระประแดง ถนนศรีเขื่อนขันธ์ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 0-2462-5232
4.
มูลนิธิสงเคราะห์และฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยพิการนครเชียงใหม่ ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ เวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0-5322-1122,ต่อ 5547, 5546
5.
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ถนนลาดพร้าวบางกะปิ กทม. 0-2539-2916
6.
โรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่ สำหรับคนพิการ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี 0-3842-2290-1
7.
สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากแห่งประเทศไทย ซอยอินทามระ 41ถนนสุทธิสารวินิจฉัย  เขตดินแดง กทม. 0-2693-6655, 0-2275-6745
8.
มูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ หมู่บ้านริเวอร์โฮมถนนสุขาประชาสรร 1 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 0-2584-6966,0-2960-9107
9.
มูลนิธิดวงประทีป ถนนอาจณรงค์คลองเตย กทม. 0-2671-4045-7
10.
มูลนิธิราชสุดา ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา จ.นครปฐม 0-2889-2204,0-2441-0173-4
11.
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ พระมารดาแห่งพระศาสนจักร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 0-7531-6107
12.
ชมรมคนพิการนครปฐม อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 0-3431-1031